ADRESA UREDNIŠTVA
Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar
Telefon: +387/036/355-400
Faks: +387/036/355-401
E-mail: hum@ff.sum.ba