HUM, časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, zamišljen je kao znanstvena publikacija koja će objavljivati kvalitetne radove iz područja humanističkih i njima vrlo srodnih društvenih znanosti. S tom nakanom oformljeno je uredništvo koje čine profesori Filozofskoga fakulteta u Mostaru te profesori s filozofskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. U uredništvu su i dvojica priznatih visokoškolskih djelatnika iz Italije i Sjedinjenih Američkih Država čime Časopis ispunjava jedan od bitnih kriterija potrebnih za stjecanje statusa časopisa s međunarodnom recenzijom. Hum je registriran u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije, a od Centra za ISSN Bosne i Hercegovine koji je pri Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu dobio je svoj međunarodni standardni broj što se dodjeljuje za serijske publikacije. Izlazi najmanje jednom godišnje.

Kao i drugi časopisi slična profila, Hum objavljuje recenzirane radove te one koji ne podliježu recenzentskomu postupku. Recenziji podliježu članci koji se prema općim standardima dijele u četiri kategorije: izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni te stručni članak. Kategoriju predlaže autor, a konačan sud donosi uredništvo na prijedlog recenzenata rada. Prihvaćanje kategoriziranih radova za objavljivanje autora obvezuje da isti članak ne smije objaviti drugdje bez dopuštenja uredništva Časopisa. Nekategorizirani radovi kao što su osvrti, prikazi i ocjene ne podliježu recenzentskomu postupku pa ih uredništvo prihvaća na temelju vlastita uvida. Radovi mogu biti pisani na hrvatskome ili na nekome svjetskom jeziku. Kada je riječ o znanstvenome instrumentariju, vodeći se najsuvremenijim trendovima, dopuštena je uporaba bilo europskoga bilo američkoga načina citiranja i pisanja pozivnih bilježaka. To znači da se autor može opredijeliti za jedan ili drugi sustav, ali njihovo kombiniranje u istome radu nije dopušteno.

Do sada je izišlo osamnaest brojeva. Narudžbe se primaju na telefonski broj 036/355-401. Cijena je primjerka 10 KM.

LEKTURA I KOREKTURA
Martina Jukić

PRIJEVOD SAŽETAKA NA ENGLESKI JEZIK
Ivana Zovko-Bošnjak

NASLOVNICA

Krešimir Ledić

 

 TISAK
FRAM ZIRAL, Mostar

NAKLADA
500 komada

 Časopis izlazi dvaput godišnje.

Časopis je referiran u sljedećim bazama podataka:

Erih Plus (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/)

EBSCO – Full text online library (www.ebschohost.com)

Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com)

Slavus – Slavic Humanities Index (www.slavus.ca)

 UDK 378.61(497.6)009

ISSN

Tisak 1840-233X

Online 2303-7431